Vesti

25 juni, 2014

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 casova…

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

23 juni, 2014

Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju…

Izveštaj o bitnom događaju Energoprojekt Visokogradnja a.d.

23 juni, 2014

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 časova…

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

19 maj, 2014

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Energoprojekt Visokogradnja a.d.

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („Službeni glasnik RS“, br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u prethodnih 12 meseci…

Godišnji dokument o objavljenim informacija za 2014. godinu