IMS

Glavni cilj Energoprojekt Visokogradnja a.d., kao članice Sistema Energoprojekt, je da bude vodeća kompanija Jugoistočne Evrope u oblasti inženjeringa i izgradnje objekata visokogradnje.
U ostvarenju svog cilja Energoprojekt Visokogradnja a.d. se rukovodi sledećim principima:

 • Postizanje dugoročnog poslovnog uspeha obezbeđivanjem od Investitora očekivanog, odnosno ugovorenog kvaliteta u ugovorenom roku uz optimalan utrošak resursa i stalnu analizu uticaja okruženja, promena i rizika
 • Održavanje i poboljšanje stečenog ugleda na tržištu i kod zainteresovanih strana kroz društveno odgovorno poslovanje, zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu, uz pridržavanje principa održivog razvoja tj. postizanje maksimalnog komfora objekta uz optimalan utrošak prirodnih resursa
 • Zadovoljenje realnih očekivanja Investitora/Kupca primenom najnovijih tehničko-tehnoloikih dostignuća, metoda upravljanja projektima i međunarodnih standarda, sa minimalnim uticajem na okruženje i progresivno smanjivanje štetnih uticaja na životnu sredinu, s krajnjim ciljem njihovog eliminisanja, uz istovremeno ostvarivanje interesa vlasnika/akcionara
 • Informisanje svih zainteresovanih strana o opredeljenju Energoprojekt Visokogradnja a.d. za zaštitu životne sredine uz stalnu komunikaciju sa njima u smislu razmatnanja njihovih stavova i sugestija
 • Ostvarivanje klime saradnje, poverenja i pripadnosti firmi među svim zaposlenima uključivanjem u kreiranje poslovnih procesa, vodeći računa o njihovim ciljevima, potrebama i interesima
 • Razvijanje ekološke svesti zaposlenih, uključujući isporučioce, u smislu očuvanja prirode i brige o budućim generacijama
 • Zdrava i bezbedna radna mesta koja teže nultom nivou rizika za zaposlene (putem integrisane obuke za posao, bzr i zžs), isporučioce (putem integrisanog ugovaranja za posao, bzr i zžs) i posetioce (putem integrisanog informisanja o poslovima, bzr i zžs), kao i za sve ostale na koje potencijalno utiču naše aktivnosti
 • Svaki zaposleni, uključujući isporučioce, odgovoran je za kvalitet svog rada, za svoju bezbednost, bezbednost kolega sa kojima radi (uključujući one čiji rad nadgleda ili usmerava)
 • Svi zaposleni, uključujući isporučioce, treba da štede prirodne resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu upotrebu štetnih materija (uz njihovo pravilno skladištenje) i kontrolisano postupaju sa otpadom (uz njegovo pravilno skladištenje), naročito sa onim koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu, u cilju očuvanja životne sredine
 • Poboljšavanje kvaliteta isporučilaca i uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima kao trajna orijentacija preduzeća
 • Postizanje društveno odgovornog poslovanja formalnim pristupanjem „Global Compact“ inicijativi UN
 • Obezbeđenje stalnog poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta preispitivanjem politike IMS od strane svih nivoa rukovodstva uz obezbeđivanje potrebnih resursa
 • Preventivno delovanje u cilju sprečavanja zagađenja i unapređenja životne sredine, odnosno sprečavanja nesreća i povreda na radu i unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu
 • Trajna posvećenost ispunjenju usaglašenosti sa zahtevima svih relevantnih zakona kao minimuma u svim segmentima poslovanja, a naročito u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, uz svesrdnu saradnju sa odgovornima za njihovo donošenje i sprovođenje
 • Definisanje i sprovođenje pravila koja nisu predviđena zakonskom regulativom, u cilju unapređenja IMS
 • Trajna posvećenost unapređenju i ispunjenju usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 kroz IMS;
 • Odgovornost za kvalitet, bezbednost radnika i zaštitu životne sredine snosi top menadžment i prihvata je kao integralni deo poslovnih aktivnosti, ali i dobre prakse Energoprojekt Visokogradnja a.d. i kao jedan od najvažnijih zadataka.