Новости

25 juni, 2014

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 casova…

Odluke sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.

23 juni, 2014

Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.12 (matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20) objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju…

Izveštaj o bitnom događaju Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.

23 juni, 2014

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 20.06.2014. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11 časova…

Zapisnik sa 49. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

There are no translations available.

19 maj, 2014

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Energoprojekt Visokogradnja a.d.

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („Službeni glasnik RS“, br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u prethodnih 12 meseci…

Godišnji dokument o objavljenim informacija za 2014. godinu

There are no translations available.