Proizvodni objekat „KERUB“ u opštini Ub, Srbija

Proizvodni objekat "KERUB"

Kompleks proizvodnog objekta „KERUB” se nalazi u industrijskoj zoni Uba, 60 km južno od Beograda, sa leve strane regionalnog puta Beograd – Obrenovac – Ub – Valjevo. Od Valjeva je udaljen 30 km. U okolini se nalazi više nalazišta gline i peska (5-6), a sva su udaljena od 10 do 50 km u pravcu ka Šapcu, Valjevu i Aranđelovcu.

Fabrički kompleks obuhvata 8 ha 80 ari 15 m2 (88.015 m2) ograđenog građevinskog zemljišta, od čega je oko 54.484 m2 (5,4484 ha) u vlasništvu Energoprojekt Visokogradnje a.d. Beograd. Na preostaloj površini zemljišta vlasnik je Republika Srbija, a Energoprojekt Visokogradnja ima pravo korišćenja (3,3531 ha), uz mogućnost da se izvrši konverzija prava korišćenja u pravo vlasništva i na tom delu parcele, saglasno zakonu.

Objekat fabrike izgrađen je namenski za proizvodnju keramičkih pločica i pušten u rad 1979. godine. Fabrika je prestala sa radom 1987. godine i tehnološka oprema iz proizvodne hale je demontirana i otuđena. Objekat je od 01. februara 2014. dat u zakup preduzeću Štampa Sistem d.o.o. Beograd.
Prodajna cena: Dogovor

Specifikacija imovine koja pripada Objektu

(1) Proizvodna hala ukupne bruto površine 6.593m2 , visine 20m, 10m i 7 metara. U okviru Objekta nalaze se: kuhinja/restoran, sanitarije sa garderobama, kompresorska stanica priručna radionica i magacin. Na spratu su kancelarije i kontrolna laboratorija;

(2) Kompleks ograđenog građevinskog zemljišta obuhvata površinu od 8 ha 80 ari 15m2, od čega je 5ha 44ara 84m2 u vlasništvu Energoprojekt Visokogradnja a.d., a ostatak od 3ha 35ari 31m2 je u državnoj svojini na kojoj Energoprojekt Visokogradnja a.d. ima pravo korišćenja;

(3) Krug Objekta ima asfaltirane sve potrebne komunikacije (sa manjim parkingom) i spojen je priključkom za regionalni put Beograd-Obrenovac-Ub-Valjevo;

(4) Pored Objekta izgrađeni su i pomoćni objekti: kućice za bojlersku i isparivačku stanicu gasnog postrojenja; polu ukopan armirano-betonski rezervoar, zapremine 200m3 za tehnološku i protivpožarnu vodu; rezervoar za mazut od čeličnog lima (125m3); dva ukopana armirano-betonska rezervoara za fekalnu i industrijsku kanalizaciju zapremine po cca. 10m3; armirano-betonski bazen za izdvajanje taloga pre ispuštanja otpadnih voda u rečni sliv; hidroforska kućica nad bunarom za industrijsku vodu;

(5) Nadzemno skladište za propan-butan gas 2x150m3, sa odgovarajućim pratećim uređajima;

(6) Trafostanica koja je opremljena sa 2 transformatora od po 630kVA, visokonaponskim i niskonaponskim postrojenjem sa kondenzatorskim ćelijama (za kompenzaciju reaktivne energije);

(7) Na kompleksu postoje sve potrebne instalacije, i to:
– Tehnološka, sanitarna i protivpožarna voda sa priključkom na gradsku vodovodnu mrežu;
– Tehnološka i fekalna kanalizacija;
– Razvod butan-propan gasa, sa istakalištem;
– Razvod komprimovanog vazduha;
– Spoljno i unutrašnje osvetljenje i elektromotorni razvod;
– Nužni elektromotorni razvod;
– Razvod i zagrevanje mazuta (za atomizer);
– Kotlarnica i instalacije grejanja kuhinje/restorana, kancelarija i laboratorije.

Kontakt

Zainteresovana lica za kupovinu mogu da se jave Službi za prodaju nepokretnosti Energoprojekt Visokogradnja a.d. na brojeve telefona:

011/310-15-92 ili 011/310-15-94 u vezi dobijanja dodatnih informacija i zakazivanja termina za razgledanje Objekta i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti.

Možete nas kontaktirati i putem interneta na e-mail adresu: prodaja@energovg.rs

Predloge u vezi kupovine Objekta i dela građevinskog zemljišta u svojini Energoprojekt Visokogradnja a.d. objekta i zemljišta dostavite u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Energoprojekt Visokogradnja a.d. Služba za prodaju nepokretnosti Bulevar Mihaila Pupina 12, Novi Beograd 11070