Fabrika keramičkih pločica „KERUB“ u opštini Ub, Srbija

Fabrika keramičkih pločica "KERUB"

Energoprojekt Visokogradnja a.d. Bulevar Mihaila Pupina 12 Novi Beograd 11070 oglašava prodaju bivše

FABRIKE KERAMIČKIH PLOČICA „K E R U B“ U OPŠTINI UB – SRBIJA sa pripadajućim zemljištem u ulici Svete Popovića b.b. na kat. parceli 573/3 K.O. Ub (u daljem tekstu: Objekat).

Kompleks fabrike se nalazi u industrijskoj zoni Uba, 60 km južno od Beograda, sa leve strane regionalnog puta Beograd – Obrenovac – Ub – Valjevo. Od Valjeva je udaljen 30 km.

Objekat fabrike izgrađen je namenski za proizvodnju keramičkih pločica i pušten u rad 1979. godine. Fabrika je prestala sa radom 1987. godine i tehnološka oprema iz proizvodne hale je demontirana i otuđena. Objekat je od 01. februara 2014. dat u zakup na neodredjeno vreme preduzeću Štampa Sistem d.o.o. Beograd.
Prodajna cena: Dogovor

Specifikacija imovine koja pripada Objektu

(1) Proizvodna hala ukupne bruto površine 6.593m2 , visine 20m, 10m i 7 metara. U okviru Objekta nalaze se: kuhinja/restoran, sanitarije sa garderobama, kompresorska stanica priručna radionica i magacin. Na spratu su kancelarije i kontrolna laboratorija;

(2) Kompleks ograđenog građevinskog zemljišta obuhvata površinu od 8 ha 80 ari 15m2, od čega je 5ha 44ara 84m2 u vlasništvu Energoprojekt Visokogradnja a.d., a ostatak od 3ha 35ari 31m2 je u državnoj svojini na kojoj Energoprojekt Visokogradnja a.d. ima pravo korišćenja;

(3) Krug Objekta ima asfaltirane sve potrebne komunikacije (sa manjim parkingom) i spojen je priključkom za regionalni put Beograd-Obrenovac-Ub-Valjevo;

(4) Pored Objekta izgrađeni su i pomoćni objekti: kućice za bojlersku i isparivačku stanicu gasnog postrojenja; polu ukopan armirano-betonski rezervoar, zapremine 200m3 za tehnološku i protivpožarnu vodu; rezervoar za mazut od čeličnog lima (125m3); dva ukopana armirano-betonska rezervoara za fekalnu i industrijsku kanalizaciju zapremine po cca. 10m3; armirano-betonski bazen za izdvajanje taloga pre ispuštanja otpadnih voda u rečni sliv; hidroforska kućica nad bunarom za industrijsku vodu;

(5) Nadzemno skladište za propan-butan gas 2x150m3, sa odgovarajućim pratećim uređajima;

(6) Trafostanica koja je opremljena sa 2 transformatora od po 630kVA, visokonaponskim i niskonaponskim postrojenjem sa kondenzatorskim ćelijama (za kompenzaciju reaktivne energije);

(7) Na kompleksu postoje sve potrebne instalacije, i to:
– Tehnološka, sanitarna i protivpožarna voda sa priključkom na gradsku vodovodnu mrežu;
– Tehnološka i fekalna kanalizacija;
– Razvod butan-propan gasa, sa istakalištem;
– Razvod komprimovanog vazduha;
– Spoljno i unutrašnje osvetljenje i elektromotorni razvod;
– Nužni elektromotorni razvod;
– Razvod i zagrevanje mazuta (za atomizer);
– Kotlarnica i instalacije grejanja kuhinje/restorana, kancelarija i laboratorije.

Kontakt

Zainteresovana lica za kupovinu mogu da se jave Službi za prodaju nepokretnosti Energoprojekt Visokogradnja a.d. na brojeve telefona:

011/310-15-91 ili 011/310-15-92 u vezi dobijanja dodatnih informacija i zakazivanja termina za razgledanje Objekta i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti.

Možete nas kontaktirati i putem interneta na e-mail adresu: prodaja@energovg.rs

Predloge u vezi kupovine Objekta i dela građevinskog zemljišta u svojini Energoprojekt Visokogradnja a.d. objekta i zemljišta dostavite u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Energoprojekt Visokogradnja a.d. Služba za prodaju nepokretnosti Bulevar Mihaila Pupina 12, Novi Beograd 11070